Tietoa kuluttajansuojalaista

Tietoa kuluttajansuojalaista

Kuluttajansuojalaki

Kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 6a ja 7 luku koskee kaikentyyppistä rahoituspalvelujen etämyyntiä. Lain mukaan elinkeinonharjoittajalla on etämyynnissä kaksivaiheinen tiedonantovelvollisuus. Perustiedot elinkeinonharjoittajasta, tarjotusta hyödykkeestä, sopimusehdoista ja kuluttajan peruuttamisoikeudesta on annettava ennen sopimuksen tekemistä. Sopimuksen tekemisen jälkeen ennakkotiedot sekä niitä täydentävät tiedot on vahvistettava kirjallisesti tai pysyvällä tavalla sähköisesti.

Yleisissä ehdoissa mainitaan, mitä informaatiota kustakin Internetissä tarjottavasta tuotteesta tai palvelusta olette oikeutettu saamaan. Alla esittelemme lyhyesti tietoja, jotka sisältyvät yleisiin ehtoihin koskien tiettyä tuotetta tai palvelua. Tarjoamme lisätietoja kunkin tuotteen tai palvelun tarjouksen yhteydessä sekä nettisivuillamme kohdassa "Nordax Bank" ja "Hyvä tietää".

Tuotteet ja palvelut

Nordax Tuottotili

Nordax Tuottotili on vaihtuvakorkoinen talletustili, jonka korkoa Nordax voi muuttaa tilin ehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Tiliin ei ole kytketty muita lisäpalveluita, ja tiliä voi käyttää ainoastaan tallettamiseen ja tililtäottoon. Tilille maksetaan korkoa Nordaxin kulloinkin soveltamien korkokannan ja korkoperusteiden mukaisesti. Tilillä olevien talletusvarojen korko lasketaan vuoden jokaisen kalenteripäivän osalta. Kertynyt korko lisätään pääomaan kalenterivuoden päättyessä tai kun Tili lopetetaan. Talletusten lukumäärää ei rajoiteta. Tilin talletusvarojen määrä, pääomitettu korko pois luettuna, saa olla enintään 100 000 euroa. Tilinomistaja voi tehdä Tililtä kaksitoista (12) maksutonta nostoa kalenterivuodessa. Mikäli nostojen lukumäärä ylittää tämän rajoituksen, peritään hinnastossa määritelty nostopalkkio. (Nordax on tietyissä tilanteissa velvollinen pidättämään korosta lähdeveroa.) Tiliin liittyvät voimassa olevat maksut käyvät ilmi hinnastosta, jotka löydät kotisivultamme. Tilisopimuksesta saattaa seurata veroja, maksuja tai kustannuksia, jotka eivät ole Nordaxin määräämiä eikä niitä voi maksaa Nordaxin kautta. Tilisopimukseen ja sen ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Tilisopimus, ehdot ja muut tiedot tarjotaan joko suomeksi tai ruotsiksi, ja osapuolten välinen kommunikaatio tapahtuu joko suomeksi tai ruotsiksi.

Henkilöllä, joka on tehnyt Nordaxin kanssa etäsopimuksen Nordaxin palveluista ja jolle Tili avataan, on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä ilmoittamalla siitä postin tai sähköpostin välityksellä. Nordaxin on tuolloin viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta maksettava talletusvarat Tilinomistajan etukäteen ilmoittamalle vastatilille. Mikäli käytätte peruuttamisoikeuttanne, Nordaxilla on oikeus korvaukseen sopimuksen mukaisesta palvelusta ajalta, jona palvelua on käytetty, ja kohtuullisista kuluista peruuttamisoikeuden käyttöön saakka. Peruuttamisoikeus koskee vain alkuperäistä tilinavaussopimusta eikä yksittäisiä palveluja, jotka Nordax suorittaa Tilinomistajan pyynnöstä tämän sopimuksen voimassaoloaikana. Lisäksi Teillä on oikeus lopettaa Tili välittömästi Yleisten ehtojen mukaisesti.

Nordax Luotto

Luotonantaja on Nordax Bank. Luotto on vakuudeton kertaluotto vaihtuvakorkoisen, erillisen annuiteettilainan muodossa. Luotonsaaja maksaa luoton takaisin luotonantajalle kuukausierissä ilmoitettuina eräpäivinä koko luoton takaisinmaksuajan kunnes koko luotto on maksettu takaisin.

Luotonantajalla on oikeus eräännyttää luotto, jos maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta, ja jos viivästynyt määrä käsittää koko jäännössaatavan tai vähintään kymmenen (10) % tai jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi (5) % luoton alkuperäisestä määrästä. Luotto erääntyy maksettavaksi myös luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos maksu on viivästynyt kuusi (6) kuukautta ja on edelleen olennaisessa määrin suorittamatta. Luottosopimus voidaan solmia suomeksi tai ruotsiksi ja siihen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Luotonantajan markkinoinnissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä. Mahdolliset luottosopimukseen liittyvät kiistat saatetaan luotonsaajan kotipaikkakunnan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tai jos luotonsaaja ei asu Suomessa niin Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä pysyvällä tavalla luotonantajalle 14 päivän kuluessa sopimuksentekopäivästä, tai sen myöhemmän ajankohdan jälkeen kun luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla ennakkotiedot ja sopimusehdot. Velallisen on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen siltä ajalta kun luotonsaajalla on ollut luotto käytettävissään.