Händer som ritar

Om Konsumentskyddslagen

 • Information om Konsumentskyddslagen

  Konsumentskyddslagen

  I konsumentskyddslagen (20.1.1978/38), kapitel 6 a och 7 finns bestämmelser om hemförsäljning och distansförsäljning av finansiella tjänster och konsumentkrediter. Lagen innebär att du som konsument, innan du tecknar avtal på distans, har rätt till viss information. Den information du har rätt till framgår i sin helhet av de allmänna villkoren för respektive produkt eller tjänst, som finns tillgängliga på denna webbplats. När avtalet träder i kraft fastställs förhandsinformationen och eventuella kompletteringar skriftligen, eller elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten kan spara och återge dem i oförändrad form.

  Nedan presenteras kortfattad information som ingår i de allmänna avtalsvillkoren för respektive produkt eller tjänst. Mer information framgår också av respektive produkt- eller tjänsterbjudande samt under  ”Om Nordax” och på denna webbplats.

  Produkter och tjänster

  Nordax Kapitalkonto

  Nordax Kapitalkonto är ett inlåningskonto med rörlig ränta avsett för sparande. Till kontot finns för närvarande inga tilläggstjänster knutna och kontot kan endast användas för insättningar och uttag. För Kapitalkontot gäller Nordax vid var tid gällande räntesats. Ränta på innestående medel beräknas för samtliga kalenderdagar under året. Ränta tillförs Kapitalkontot vid varje årsskifte eller då konto avslutas. Antalet insättningar på kontona är obegränsade upp till det maximala insättningsbeloppet som för närvarande är 100 000 euro. Från Nordax Kapitalkonto kan tolv (12) kostnadsfria uttag göras per kalenderår. Vid uttag därutöver utgår en uttagsavgift beräknat på uttaget belopp. Nordax kan i vissa fall ha skyldighet att innehålla skatt på räntan.  Avgifter för kontot utgår enligt Nordax vid var tid gällande prislista. Aktuell ränta och eventuell prislista finns att tillgå här på webbplatsen. Finsk lag tillämpas på kontoavtalet och dess villkor. Av kontoavtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken påförs eller betalas av Nordax. Samtliga villkor och informationsmaterial tillhandahålls antingen på finska eller på svenska, och all kommunikation mellan parterna sker på finska eller på svenska.

  Vid ingående av distansavtal har den som tecknat avtal med Nordax om Nordax tjänster rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar räknat från den dag avtalet ingicks genom att skicka meddelande till Nordax. Nordax ska då snarast, och senast inom 30 dagar från mottagandet av sådant meddelande, betala tillbaka de insatta medlen till ditt föranmälda utbetalningskonto. Om du utnyttjar din ångerrätt har Nordax rätt till ersättning för den avtalade tjänsten för den tid tjänsten nyttjats och för skäliga kostnader fram till dess att ångerrätten utövades. Ångerrätten gäller enbart det inledande kontoöppningsavtalet och inte enskilda tjänster som fullgörs av Nordax på din begäran under avtalstiden för detta avtal. Du har också rätt att omedelbart avsluta ditt konto.

  Kredit

  Kreditgivare är Nordax. Krediten är ett fristående annuitetslån utan säkerhet, vilket löper med rörlig ränta. Kredittagaren betalar kreditbeloppet jämte ränta, i lika annuiteter, på angivna förfallodagar månadsvis under kreditens löptid, till dess att krediten blivit fullt återbetald.

  Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning om kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av: hela resterande fordran eller ett belopp om minst tio procent av det ursprungliga kreditbeloppet eller, om fler än en månadsrat ingår i beloppet, ett belopp om minst fem procent av det ursprungliga kreditbeloppet. Krediten förfaller även till betalning på kreditgivarens skriftliga anmodan, om betalningen har fördröjts med minst sex (6) månader och en väsentlig del av krediten fortfarande är utestående. Avtalsvillkoren ska tolkas enligt finsk lag och all kommunikation från kreditgivaren sker på finska eller på svenska. Marknadsföringen av krediten följer finsk lagstiftning. Eventuella tvister kring kreditavtalet regleras av tingsrätten på kredittagarens hemort eller, om kredittagaren inte är bosatt i Finland, vid Helsingfors tingsrätt.

  Du har enligt lag rätt att frånträda kreditavtalet genom att till Nordax lämna ett skriftligt meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingås eller den senare tidpunkt vid vilken du fått förhandsinformation och avtalsvillkoren i varaktig form (ångerrätt). Om du utnyttjar din ångerrätt ska du utan dröjsmål och senast inom 30 dagar från den dag då du sände ditt meddelande betala tillbaka kreditbeloppet jämte upplupen ränta. Du är skyldig att betala ränta för den faktiska tillhandahållna kredittiden, dvs. för tiden fram till dess du har återbetalat kreditbeloppet.